Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin świadczenia Programu Szkoleniowego Corealate Sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne

1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) opisanymi w § 6 niniejszego Regulaminu

2. Regulamin świadczenia programów szkoleniowych (zwany dalej Regulaminem) zawiera:

 • warunki świadczenia Programów Szkoleniowych,
 • warunki zawierania Umów,
 • warunki działań  reklamacyjnych.

3. Regulamin Programów Szkoleniowych obejmuje zarówno programy szkoleniowe jak i programy rekrutacyjno-szkoleniowe.

4. Organizatorem programów jest firma:
COREALATE Sp. z o.o.
40-077 Katowice ul. Matejki 2/4
NIP 6342937641 REGON 381517073 KRS 0000752304
Certyfikat agencji zatrudnienia  20433 www.corealate.pl

dalej zwana Organizatorem.

5. Regulamin obejmuje programy szkoleniowe organizowane w siedzibie Organizatora lub w innej wyznaczonej lokalizacji, lub na platformie internetowej.

§2 Definicje

1. Programy Szkoleniowe: Szkolenia, Kursy, Warsztaty, Konferencje, Mentoring, Coaching, Audyt i Doradztwo to ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem danego typu szkolenia. Szkolenia są przeprowadzane w formie stacjonarnej lub online w czasie rzeczywistym .

2. Czas szkoleń:

 • godzina szkoleniowa = 45 min zegarowych
 • dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 8 godzin lekcyjnych
 • dzień szkoleniowy 5 godzin lekcyjnych zawiera co najmniej 1 przerwę 15 min
 • dzień szkoleniowy 8 godzin lekcyjnych zawiera co najmniej 2 przerwy 15 min.
 • łączny czas trwania dnia szkoleniowego nie przekracza 8 godzin zegarowych

3. Zamawiający- pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała zgłoszenia na szkolenie.

4. Uczestnik – uczestniczący w szkoleniu: zgłoszony przez Zamawiającego

5. Umowa o świadczenie Programów Szkoleniowych (Umowa) – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Programów Szkoleniowych lub programu rekrutacyjno-szkoleniowego.

§3 Warunki zawierania Umowy o świadczenie Programów Szkoleniowych i płatności

1. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu

2. Uczestnik szkolenia po dokonaniu prawidłowej rejestracji otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia na Szkolenie wysłane przez Organizatora drogą mailową.

3. Po potwierdzeniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową do rozwiązania zadania rekrutacyjne. Po pozytywnej ocenie  rozwiązania zadań, odesłanych na adres biuro@corealate.pl, przez Corealate i przy dostępności miejsc na szkoleniu, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie tego faktu i zaproszenie na spotkanie w siedzibie Spółki w celu podpisania umowy uczestnictwa w szkoleniu.

4. Uczestnik szkolenia /Zamawiający nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy.

§4 Zobowiązania Stron

1. Do obowiązków Organizatora należy:

 • przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Programu Szkoleniowego w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym oraz ofercie (strona www.corealate.pl),
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Programu Szkoleniowego;
 • przygotowanie przebiegu Programu Szkoleniowego,
 • przygotowanie harmonogramu Programu Szkoleniowego,
 • zapewnienie odpowiednio wyposażonych w sprzęt audiowizualny i komputerowy ze stosownym oprogramowaniem oraz inne pomocne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Programu Szkoleniowego.
 • dostarczenia każdemu Uczestnikowi szkolenia  kompletnych materiałów szkoleniowych pozbawionych wad prawnych na dzień odbywania szkolenia.  Z  chwilą dostarczenia Uczestnikowi / Zamawiającemu materiałów szkoleniowych, o których mowa Organizator udziela uczestnikowi szkolenia prawa do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z praw autorskich (m.in. zakaz powielania i rozpowszechniania tych materiałów bez pisemnej zgody Organizatora). Prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych następuje po otrzymaniu zapłaty za dane szkolenie.
 • przeprowadzenie ewaluacji  szkolenia pod kątem: osiągnięcia zakładanych celów, doboru materiału i metod szkoleniowych, organizacji zaplecza i procesu szkoleniowego oraz pracy trenera/wykładowcy. Ocena jest prowadzona w postaci ankiety.
 • wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Programie Szkoleniowym oraz zdobyte kwalifikacje.

2. Uczestnik zobowiązuje się:

 • uczestniczyć w wybranym Programie Szkoleniowym, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i trenerów,
 • Uczestnik, w razie rezygnacji z kursu w terminie późniejszym niż 5 (słownie: pięć) dni szkoleniowych po rozpoczęciu kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. Organizator może zwolnić z tego obowiązku jeżeli Zamawiający usprawiedliwi swoją nieobecność. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne nie dające się przewidzieć przypadki losowe. Wyznaczenie innych zajęć (np. przydział pracy, delegacja) lub urlop Uczestnika w trakcie jego trwania nie zalicza się do kategorii nieobecności usprawiedliwionej,
 • W celu sprawnej realizacji Programu Szkoleniowego Zgłaszający / Uczestnik powinien poinformować organizatora o zmianie danych teleadresowych w czasie trwania szkolenia. Organizator nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu szkód wynikłych z niedopełnienia tego obowiązku.
 • Zgłaszający / uczestnik Programu Szkoleniowego nie ma prawa do utrwalania dźwięku i / lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej zgody Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Programu Szkolenia w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i / lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu.. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Organizatora szkolenia informacji o zmianie terminu czy też miejsca Szkolenia.

4. Organizator będzie dokładał wszelkich starań aby zmaksymalizować efekt edukacyjny, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za poziom przyswojenia przekazywanej wiedzy przez uczestników Programu Szkoleniowego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu lub umowy.

§5 Majątkowe Prawa Autorskie

1. Programy Szkoleniowe, w tym dostarczone materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.))..

§6 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem  danych osobowych  jest   COREALATE Sp. z o.o. 40-077 Katowice ul. Matejki 2/4 tel. 669 648 237 E-mail biuro@corealate.pl

2. Pozyskane w procesie rekrutacji dane będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie
 2. wypełnienie obowiązków związanych z koniecznością przechowywania dowodów księgowych,
 3. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 4. marketingu i promocji produktów i programy
 5. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, ewaluacji szkoleń.

3. Dostęp do danych będą mieli:

 1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora upoważnieni przez Administratora
 2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów .
 3. odbiorcy danych tacy jak: biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne , poczta i kurierzy.

4. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:

 1. w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 2. w związku z marketingiem programy oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6. Uczestnikowi Programów Szkoleniowych przysługują  następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. )prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. Uczestnikowi kursu  przysługuje  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie

7. Uczestnikowi Programu Szkoleniowego przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia naruszenia jego praw

8. Organizator będzie pozyskiwał jedynie te dane, które są niezbędne do podpisania umowy i realizacji celów szkolenia. Przekazywanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na udostępnienie potrzebnych danych może uniemożliwić lub ograniczyć osiągnięcie oczekiwanych celów szkolenia.

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.

 §7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia  21.10.2018r.

—————————————-

Polityka ochrony danych osobowych w Corealate Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Corealate Sp. z o.o.  40-077 Katowice ul. Matejki 4/2, KRS 0000752304 zwana dalej Spółką
 2. W dokumencie zawarto informacje dotyczące praw osób wynikających z pozyskania i przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora. Dokument zawiera również opis obowiązujących w Spółce zasad stosowanych w celu ochrony pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych.
 3. Administrator podejmie wszelkie stosowne działania w celu ochrony pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanym Rozporządzeniem.

II. CEL, ZAKRES I OKRES ZBIERANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Spółka zbiera i przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usługi na rzecz osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe pozyskiwane są:
  1. po wypełnieniu internetowego formularza zgłoszeniowego lub po dokonaniu rezerwacji szkolenia z wykorzystaniem innych środków komunikacji,
  2. w czasie zawarcia umowy na świadczenie usługi oraz w czasie jej realizacji;
  3. po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora;
  4. przy kontaktach z Administratorem za pomocą tradycyjnych i elektronicznych kanałów komunikacji, w tym dostępnych na stronie internetowej www.corealate.pl;
  5. automatycznie za pośrednictwem plików cookies.
 2. Zbieranie danych osobowych dokonywane jest w celu:
  1. wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie
  2. wypełnienie obowiązków związanych z koniecznością przechowywania dowodów księgowych,
  3. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  4. marketingu i promocji produktów, programów i usług
  5. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, ewaluacji szkoleń.
 3. W celu realizacji celów wymienionych powyżej Administrator będzie pozyskiwał i przetwarzał przede wszystkim takie dane osobowe jak:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  3. numer PESEL;
  4. adres poczty elektronicznej;
  5. numer telefonu kontaktowego;
  6. dane powstałe w trakcie realizacji usługi.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych osobowych wskazany jest na odpowiednim formularzu internetowym, bądź w treści umowy, udostępnianej zamawiającemu szkolenie po akceptacji zgłoszenia.

4. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono oraz w okresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Administratora. Tym samym dane osobowe przechowywane są do czasu, gdy:

 1. jest to niezbędne w celu wykonania umowy tj. dostarczenie produktu lub usługi;
 2. obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez Administratora;
 3. dane osobowe są wymagane w celu ochrony i obrony praw lub własności Administratora (co do zasady, będzie to długość okresu przedawnienia roszczeń).

5. Administrator danych przetwarza dane osobowe pochodzące z zapisów wideo wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia szkoleń. Pozyskane materiały będą wykorzystane wyłącznie do realizacji celów szkoleniowych. Dostęp do materiałów pozyskanych w trakcie realizacji zajęć mają jedynie osoby, które są upoważnione przez administratora do przetwarzania danych. Materiały pozyskane będą przechowywane przez okres trwania szkolenia, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

III. DZIAŁANIA UPRAWNIAJĄCE DO ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą uprawniającą do zbierania i przetwarzania danych osobowych jest:
  1. zawarcie i wykonanie umowy o szkolenie;
  2. wyrażenie zgody na komunikację marketingową z wykorzystaniem elektronicznych i tradycyjnych kanałów komunikacyjnych;
  3. wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z prowadzonej działalności.

IV. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1. Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo:

  • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na:
   • przetwarzanie danych tej osoby w celu utrzymywania komunikacji handlowej drogą elektroniczną lub tradycyjną;
   • przetwarzanie danych tej osoby w celu przesyłania powiadomień organizacyjnych np. o nowych terminach szkoleń;
  • prawo do wniesienia:
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych tej osoby w celu marketingu bezpośredniego;
 • prawo dostępu do danych osobowych tej osoby, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych tej osoby, jeśli dane znajdujące się w posiadaniu Administratora są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych tej osoby, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Spółka nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
 • prawo do przenoszenia danych własnych udostępnionych Spółce (oraz jednoczesnego ich usunięcia, o ile nie występują szczególne warunki wymienione w punkcie powyżej);
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych tej osoby w przypadkach wynikających z przepisów prawa.

2. Cofnięcie zgody lub inne żądanie wynikające z przysługujących praw może zostać dokonane przez telefon, za pośrednictwem poczty e-mail lub w siedzibie Spółki. Administrator jest zobligowany do podjęcia niezwłocznie działań zmierzających do wypełnienia uzasadnionych prawem żądań.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  1. podmiotom, które dostarczają produkty lub usługi w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług szkoleniowych, dostawcy usług IT; dostawcy usług księgowych; dostawcy usług e-mail marketingu, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności oraz ich pełnomocnikom;
  2. innym partnerom Administratora, gdy jest to niezbędne do świadczenia przez niego zleconych usług;
  3. wszelkim organom państwowym, urzędom, instytucjom, organom egzekucyjnym, sądom lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub służącym do ochrony praw Administratora lub osób trzecich.
 2. Przed udostępnieniem danych osobowych podmiotom trzecim, o których mowa w § V ust. 1 pkt a-c, Administrator zobowiąże wskazany podmiot do zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych osobowych wyłącznie w celu oraz zakresie niezbędnym do wykonania celu udostępnienia danych osobowych, np. w związku z zapewnieniem Administratorowi danej usługi lub produktu.

VI. POLITYKA KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.COREALATE.PL I PLIKÓW COOKIES

1. Strona www.corealate.pl korzysta z plików Cookies
2. Pliki Cookies stosowane na stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników. Pliki te mogą być wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 1. utrzymania połączenia z serwisem;
 2. obliczeń statystycznych;
 3. analitycznych;
 4. technicznych, związanych z administracją serwisu.

3. Korzystając z witryny Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika w podanych wyżej celach. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z witryn Administratora. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Dane kontaktowe:
  1. Administrator danych osobowych:
   Corealate Sp. z o.o. 40-077 Katowice ul. Matejki 4/2 e-mail: biuro@corealate.pl
  2. W celu wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów osoba uprawniona może skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:
   • drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@corealate.pl
   • pocztą tradycyjną na adres: 40-077 Katowice ul. Matejki 4/2
   • telefonicznie : 669 648 237
 2. Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
  W przypadku pojawienia się wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących sposobu administrowania przez Spółkę danymi osobowymi, Administrator prosi o kontakt wykorzystaniem w/w kanałów komunikacji. Osobie uprawnionej przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Postanowienia Regulaminu szkolenia Corealate Sp. z o.o. dostępnego na stronie www.corealate.pl w zakładce Regulamin mają nadrzędny charakter wobec postanowień niniejszej Polityki.
 4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 22 października 2018 r.